Wyniki wyszukiwania dla:

Bierzmowanie


Sakrament Bierzmowania udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa. (…) Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK 1285 i 1316)
W naszej parafii młodzież przygotowuje się do sakramentu bierzmowania przez rok specjalnych spotkań formacyjnych oraz poprzez uczestniczenie w życiu parafii. Spotkania rozpoczynają się w pod koniec pierwszego semestru w VII klasie szkoły podstawowej, a sam sakrament bierzmowania kandydaci przyjmują pod koniec VIII klasy SP.

Kandydaci do bierzmowania regularnie uczestniczą w spotkaniach przygotowujących do sakramentu bierzmowania, które odbywają się w I piątki miesiąca lub inne dni wyznaczone przez kapłana.

W ramach przygotowania Kandydat zobowiązuje się do:

 • udziału w spotkaniach formacyjnych (nieobecności powinny być usprawiedliwiane przez rodziców),
 • angażowania się w inne nabożeństwa oraz spotkania parafialne o czym kandydaci będą odpowiednio wcześniej poinformowani,
 • posiadania uzupełnionego indeksu (przynajmniej jedna seria 9 spowiedzi comiesięcznych, wpisane półroczne i roczne oceny z katechezy, minimum DOSTATECZNY na półrocze 8 klasy szkoły podstawowej)

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 1. METRYKA CHRZTU: jeśli kandydat był ochrzczony poza naszą parafią, (do końca września) 
 2. ZGODA PROBOSZCZA MIEJSCA ZAMIESZKANIA: jeśli ktoś mieszka na terenie innej parafii (do końca września)
 3. IMIĘ PATRONA DO BIERZMOWANIA: wybrać patrona – święty lub błogosławiony (1 miesiąc przed datą bierzmowania)
 4. IMIĘ I NAZWISKO ŚWIADKA DO BIERZMOWANIA: wskazane, aby świadkiem była osoba tej samej płci. Jeżeli świadek jest z innej parafii niż nasza, musi uzyskać zaświadczenie ze swojej parafii, że może być świadkiem. Świadek musi być osobą wierzącą i przyjmować sakramenty święte. (1 miesiąc przed datą bierzmowania)

Informacje dotyczące ŚWIADKA BIERZMOWANIA

Pamiętajmy przede wszystkim, że świadek bierzmowania jest świadkiem podwójnym: świadkiem samego przyjęcia sakramentu oraz świadkiem wiary dla przyjmującego sakrament. Przy czym to drugie znaczenie jest bardziej odpowiedzialne. Dlatego świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym:

 1. “Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, (…) posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat (…) albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.
  Dobrze jest, jeśli świadkiem jest ktoś z chrzestnych bierzmowanego.”
  “Świadek ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.”

 

Klikając na „katechizm” zapoznasz się z obowiązującą treścią do egzaminu przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Treści te będą omawiane na spotkaniach I-piątkowych oraz na katechezie w wybranych tematach:

Katechizm